Miljöpolicy

Miljö

Miljöpolicy

2012


Verksamheten

Skaraborgs Sportvagnsklubb verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

Skaraborgs sportvagnsklubb, och dess medlemmar, förbinder sig att följa miljöpolicyn och att sprida kännedom om denna.


Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att:

  • Vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön.
  • Använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön.
  • Anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i sammhällsnära områden.
  • Alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten.
  • Handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och utjänta bildelar efter träning och tävling.


Skaraborgs Sportvagnsklubb förbinder sig att:

  • Vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter.
  • På ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon.
  • Genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande.
  • Aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt.


Skaraborgs Sportvagnsklubb

Skara 2012-01-11


Roger Fredriksson har gått utbildning, har miljöpärm och är miljöansvarig.